Return to Energetska učinkovitost v stavbah

Pridobivanje subvencij

Aktualne razpise s področja pridobivanja subvencij ali ugodnih kreditov za energetsko učinkovite projekte oz. investicije pridobite na:

Eko sklad

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad spodbuja razvoj na področju varstva okolja z dajanjem kreditov oziroma poroštev za okoljske naložbe in z drugimi oblikami pomoči. Sklad vzpodbuja naložbe, ki so skladne z nacionalnim programom varstva okolja in z okoljsko politiko Evropske unije. Nepovratne spodbude sklada za stanovanjske stavbe V letu 2010 je sklad objavil dva …

OP ROPI

Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture (OP ROPI) je podlaga za črpanje sredstev zlasti iz Kohezijskega sklada, v manjši meri pa tudi iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. V okviru omenjenega programa se v Sloveniji sofinancirajo projekti s področja okolja, prometa ter trajnostne rabe energije , ki bodo uresničeni najkasneje do leta 2015. V …