Return to Energetska učinkovitost v stavbah

Evropske direktive

Direktiva o energetski učinkovitosti stavb EPBD 2002/91/EC in predvsem prenovljena direktiva EPBD 2010/31/EU, ki še bistveno zaostruje nekatere zahteve, omejujeta rabo energije v stavbah.

Obe direktivi predvidevata omejevanje rabe na ravni celotne stavbe, ki poleg ovoja stavbe vključuje tudi posamezne tehnične sisteme v stavbah kot je prezračevanje, ogrevanje, klimatizacija, hlajenje, priprava tople vode in razsvetljava.

Na zahtevah omenjene direktive temelji PURES-2 2010, ki s pripadajočo tehnično smernico, TSG-1-004 Učinkovita raba energije, povzemata in prenašata zahteve evropske direktive o URE v stavbah v slovensko zakonodajo. Cilji so zmanjšanje rabe energije, bolj učinkovita raba in bistveno povečanje rabe energije iz obnovljivih virov v stavbah.

Pri tem so nujne zahteve:

  • Enotna metodologija računanja celovitih energijskih lastnosti stavbe in minimalnih zahtev o toplotnih lastnostih novih stavb,
  • izkazovanje energijskih lastnosti stavbe z energetsko izkaznico stavbe,
  • redni pregledi ogrevalnih in klimatskih sistemov.

EPBD 2002/2010

Zahteve osnovne direktive EPBD 2002/91/ES se nanašajo na: uvedbo celovite računske metodologije za določitev energijskih lastnosti stavbe in pripadajočih emisij, obvezno študijo izvedljivosti za alternativne energetske sisteme, določitev minimalnih zahtev za energetsko učinkovitost novih stavb in obstoječih stavb ob celoviti prenovi, energetsko certificiranje stavb in redne preglede kotlov in klimatskih sistemov. Direktiva velja za novogradnje …

Prenos v slovensko zakonodajo

Direktiva se je v slovenski pravni red prenesla z vrsto zakonov in pravilnikov. a) Zakon o graditvi objektov opredeljuje metodologijo računa in minimalne zahteve za novogradnje in večje prenove Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah PURES 2008 in PURES 2010, Pravilnik o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah in Pravilnik o prezračevanju …

Akcijski načrt AN-URE

Nacionalni akcijski načrt za energetsko učinkovitost za obdobje 2008 – 2016 (AN-URE) je izdelan na osnovi 14. člena Direktive 2006/32/ES. To je prvi od treh akcijskih načrtov, ki ga je morala slovenska vlada posredovati Evropski komisiji. Z AN-URE bo Slovenija v obdobju 2008-2016 prihranila najmanj 9 % energije glede na izhodiščno rabo energije3 ali najmanj …