Energetska učinkovitost v stavbah

Gospodinjstva v celotni bilanci porabe primarne energije predstavlja 25 % delež in ker se večina energije (75 %) porabi za ogrevanje v zimskem času, ta segment predstavlja tudi potencialno največje prihranke.

Poraba primarne energije po deležig v EU-27 v L. 2007

Poraba primarne energije po deležig v EU-27 v L. 2007

Poraba energije pri gospodinjstvih v EU-27 v letu 2007

VIRI:

Enerdata.  http://www.enerdata.net

Vplivni faktorji na rabo energije v stavbah

Vpliv na rabo energije

Na rabo energije vpliva stavba s svojimi toplotno-tehničnimi lastnostmi v povezavi z meteorološkimi razmerami: Direktiva EPBD predpisuje upoštevanje naslednjih lastnosti stavbe: a)    naravno in mehansko prezračevanje, tudi zrakotesnost b)    toplotne značilnosti stavbe toplotna kapaciteta (akumulacija toplote), toplotna izolacija, pasivno ogrevanje, toplotni mostovi, c)    zasnovo, položaj in orientacijo stavbe, d)    pasivne solarne sisteme in zaščito pred …

Evropske direktive

Direktiva o energetski učinkovitosti stavb EPBD 2002/91/EC in predvsem prenovljena direktiva EPBD 2010/31/EU, ki še bistveno zaostruje nekatere zahteve, omejujeta rabo energije v stavbah. Obe direktivi predvidevata omejevanje rabe na ravni celotne stavbe, ki poleg ovoja stavbe vključuje tudi posamezne tehnične sisteme v stavbah kot je prezračevanje, ogrevanje, klimatizacija, hlajenje, priprava tople vode in razsvetljava. …

Največja dovoljena raba toplote za ogrevanje

Glede na trenutno veljaven pravilnik (od 1.1.2011) o učinkoviti rabi energije v stavbah PURES-2 je za stanovanjske stavbe predpisana največja specifična letna raba toplote za ogrevanje z enačbo: Za izračun največje specifične letne toplote za ogrevanje vzamemo podatke za Ljubljano (1991 – 2000), za katero je povprečna letna temperatura TL = 10,9 oC. Za povprečno …

Izračun energijske bilance stavbe

Izračun rabe energije je zelo zahteven, saj predvideva poznavanje veliko enačb, ki so zapisane v tehnični smernici TSG-1-004 in v pripadajočih standardih, Slika 6. Pred izračunom preverimo ustreznost stavbe glede toplotne prehodnosti po SIST EN ISO 6946 in difuzije vodne pare po SIST EN ISO 13788.

Energetski pregled stavbe

Energetski pregled predstavlja celostno analizo porabe in stroška za energijo. Podrobno se ob izvajanju meritev analizirajo možnosti za znižanje porabe električne energije, toplote, komprimiranega zraka in vode. Podroben program del se določi glede na specifično energetsko problematiko stavbe in je določen ob ogledu ali predlagan s strani lastnika. V slovenskem prostoru je vzpostavljena metodološka izvedba …

Energetsko učinkovita prenova

V Sloveniji prevladujejo energijsko neučinkovite stavbe. 60 % enodružinskih in 72 % večstanovanjskih stavb sodi po debelini izolacije fasade med energijsko neučinkovite. Okna z energijsko varčno zasteklitvijo predstavljajo le 16 % vseh oken. Energetsko učinkovita prenova predstavlja celovit pristop, s katerim dosežemo vsaj 30 % zmanjšanje rabe energije glede na izhodiščno stanje. Tak cilj lahko …

Pridobivanje subvencij

Aktualne razpise s področja pridobivanja subvencij ali ugodnih kreditov za energetsko učinkovite projekte oz. investicije pridobite na: EKO Sklad www.ekosklad.si Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture www.svlr.gov.si