Energetska odvisnost

Energija je življenjska sila naše družbe. Blaginja ljudi, industrije in gospodarstva je odvisna od varne, zanesljive, trajnostne in cenovno dostopne energije. Hkrati pa z energijo povezane emisije predstavljajo skoraj 80 % vseh emisij toplogrednih plinov v EU.

Energetska odvisnost v EU-27 do leta 2008, VIR: EurostatMoramo strmeti k trajnostnemu razvoju. Definicija, ki jo je predlagala Svetovna komisija za okolje in razvoj leta 1987 v publikaciji Our common future: »Trajnostni razvoj je takšen, ki zadošča sedanjim potrebam, ne da bi pri tem ogrožal prihodnje generacije, da zadosti svojim potrebam.«

Vprašanje energije je eden od največjih izzivov, ki čakajo Evropo. Desetletja bo trajalo, da bodo naši energetski sistemi postali zanesljivejši in bolj trajnostni. Še vedno nujno potrebujemo odločitve, ki nas bodo usmerile na pravo pot, kajti če ne bomo dosegli dobro delujočega evropskega energetskega trga, bo to povišalo stroške za potrošnike in ogrozilo konkurenčnost Evrope. Glavni cilji energetske politike (zanesljivost oskrbe, konkurenčnost in trajnost) so zdaj določeni v Lizbonski pogodbi [1].

Strateški pomen energije

V naslednjih desetih letih bodo na področju energetike potrebne naložbe v višini 1000 milijard evrov za povečanje raznovrstnosti sedanjih virov, zamenjavo opreme ter za zadostitev spreminjajočim se potrebam po energiji, ki predstavljajo vse večji izziv. Za EU je nujno, da se sooči z energetskimi problemi, s katerimi se srečujemo danes t.j. klimatske spremembe, povečevanje odvisnosti od uvoza energije, prekomerna izraba energetskih neobnovljivih virov in dostop za vse uporabnike do cenovno ugodne in zanesljive energije.

Strategija in ukrepi za dosego ciljev 20-20-20


[1] Člen 194 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU),

Raba primarne energije

Evropska odvisnost

Odvisnost EU od uvoza energije se konstantno povečuje. EU pokriva več kot 50 % energetskih potreb z uvozom, kar nas uvršča v sam svetovni vrh.  Če se ne bodo uvedli in upoštevali ukrepi, bi se delež lahko do leta 2030 povečal na 70 %. Energetska odvisnost predstavlja ekonomsko, socialno in ekološko tveganje. Predvsem zemeljski plin …

Primerjava držav glede na energetsko odvisnost v letu 2008

Odvisnost Slovenije

V letu 2008 je bila energetska odvisnost Slovenije malo pod evropskim povprečjem in je znašala 55 %. Torej smo uvozili nekaj več kot polovico vse porabljene energije. V spodnji tabeli lahko vidimo tudi primere kot je Italija, ki je uvozila kar 1010,1 Mtoe primarne energije, kar predstavlja 86,80 % vse bruto porabe. Med vsemi EU …

Elektroenergetska odvisnost Slovenije od L. 2006 do L. 2009

Elektroenergetska odvisnost Slovenije

Odvisnost Slovenije tudi v elektroenergetskem smislu ni zanemarljiva. Neto uvoz je sicer odvisen od mnogih dejavnikov (remont NEK-a, hidrologije rek in splošna poraba), vendar je Slovenija v povprečju od leta 2006 do 2009 uvozila kar 13 % električne energije, Tabela 2 [1]. V tabeli smo prikazali primerjavo, ko upoštevamo NEK v celoti ali samo Slovenski …

Pričakovani letni prihranki primarne energije za EU-27 do leta 2020

Ukrepi za zmanjšanje odvisnosti

Evropska unija želi odigrati vodilno vlog v boju proti klimatskim spremembam, ki se ob enem odraža tudi v zmanjševanju energetske odvisnosti. Svoje cilje je opredelila v svežnju ukrepov Evropske unije v zvezi s podnebnimi spremembami in energijo. Ukrepi, ki jih je sprejel Evropski svet v letu 2007, poznani kot »20-20-20« do 2020 so: 20% zmanjšanje …

Poraba primarne energije po deležig v EU-27 v L. 2007

Struktura porabnikov

Največji poudarek pri prihranku primarne energije je na energetski učinkovitost v stavbah, kjer je tudi glede na  pričakovan največji prihranek pri rabi primarne energije. Glede na delež pri porabi primarne energije je predstavljena tudi analiza nasvetov v gospodinjstvu in učinkovitost električnega avtomobila v cestnem prometu. Med vsemi porabniki primarne energije v EU-27 cestni promet predstavlja …

Delež mestne vožnje glede na porabo vse primarne energije

Cestni promet

Cestni promet predstavlja precejšen delež porabe primarne energije. K zmanjšanju porabe primarne energije lahko prispevajo tudi električna vozila (v nadaljevanju EV), ki so energetsko učinkovitejša. Velik pomen bi EV prispevala tudi k zmanjšanju energetske odvisnosti Evrope, saj lahko električno energijo proizvajamo tudi sami, ob enem pa nam lahko njihovi akumulatorji služijo kot hranilnik energije iz …