Energetska izkaznica stavbe

Energetska izkaznica (EI) stavbe podaja najpomembnejše kazalce rabe energije v stavbi in razvršča stavbo v enega izmed razredov rabe energije. (Več na www.energetska-izkaznica.eu)

Tako kot pri »Energy star« oznakah je njen osnovni namen informiranje kupca oziroma najemnika stavbe o njeni energetski učinkovitosti, posredno o pričakovani višini stroška za energijo in o morebitnih naložbah potrebnih za energetsko posodobitev stavbe in naprav v njej. Preko neodvisnega strokovnjaka jo lahko pridobi vsaka stavba in je obvezna priloga pri promociji nepremičnin. Pomen energetske izkaznice je informativno-promocijskega značaja, ki ima vlogo v vseh oblikah prometa z nepremičninami.

V Sloveniji bo energetska izkaznica predvidoma vključevala naslednje kazalce:

  • energetsko učinkovitost stavbe in referenčne vrednosti [kWh/m2a],
  • letna poraba energije za ne-stanovanjske stavbe [kWh/m2a],
  • emisije CO2 [kg/m2a]
  • delež OVE [%]

Cena energetske izkaznice
Najvišja cena energetske izkaznice bo določena s cenikom, ki ga bo predpisala vlada oz. pristojno ministrstvo.

 


Glede izdelave, cene in potrebnih podatkov za izdelavo energetske izkaznice stavbe,
nas kontaktirajte na info@energetska-izkaznica.eu.


Na kratko

Izdajajo jo neodvisni strokovnjaki, katere veljavnost je do 10 let po izdaji. Obvezna priloga energetske izkaznice je seznam tehnično izvedljivih priporočenih ukrepov za izboljšanje energijskih kazalcev. Izkaznica mora lastnika poučiti o tem, kje lahko pridobi več podatkov o stroškovni učinkovitosti priporočil iz izkaznice. Lastnika ali najemnika je potrebno informirati o obsegu ukrepov in ga seznaniti s koristmi energetskega pregleda stavbe in možnostmi financiranja ter finančnimi spodbudami pri izvedbi. Energetski izkaznici bi lahko rekli kar “prometno dovoljenje” za stanovanje ali hišo.

energetska_izkaznica_racunska-1od4V letu 2010 je Slovenija sprejela nacionalno gradbeno zakonodajo – Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (PURES-2, 2010), ki predpisuje minimalne tehnične zahteve in smernice za gradnjo nizko energijske oz. pasivnih hiš v prihodnosti. Kriteriji se navezujejo tudi na celovite obnove nepremičnin. S tehnično smernico TSG-1-004 Učinkovita raba energije in s pravilnikom o energetski izkaznici stavb imamo usklajeno zakonodajo za gradnjo in obnovo stavb v nizko energijskem režimu.

Energetski zakon navaja, da mora lastnik pri prodaji ali oddaji stavbe ali njenega dela v najem kupcu ali najemniku predložiti energetsko izkaznico stavbe ali njenega dela. Pri tem se glede na tip in stanje nepremičnine, izkaznice delijo na računske in merjene energetske izkaznice.

Energetska izkaznice ureja pristojno Ministrstvo za gospodarstvo www.mg.gov.si. Pred tem je to področje urejalo Ministrstvo za okolje in prostor.

Pravilnika:

Zakon:

Energetska izkaznica v EU

Uvajanje energetskih izkaznic je v EU potekalo počasneje, kot so države predvidevale. Države EU-27 so pri prenosu direktive  imele različne težave, in sicer pri: pridobivanju vhodnih podatkov za certificiranje, računski metodologiji in protokolu za merjenje dejanske rabe energije, zagotavljanje kakovosti pri certificiranju objektov, natančnosti in ponovljivosti energijskih indikatorjev in izobraževanju strokovnjakov. Osnova za razvrščanje v …

Računski postopek za novogradnje

Računski postopek izdelave se uporablja za vse novogradnje ali celovite obnove objektov, ki so namenjene za prodajo ali najem. Energijski kazalci o rabi energije se izračunajo po standardu SIST EN ISO 13790 in na podlagi potrebnih nacionalnih robnih pogojev. Predvideno je ugotavljanje dejanske rabe energije iz triletnega povprečja po standardu SIST EN 15206. Metodologija računa …

Merjeni postopek za obstoječe stavbe

Merjeni postopek izdelave je namenjen obstoječim ne-stanovanjskim objektom, kot so: zdravstveni domovi, šole, javna uprava, stavbe za kulturne prireditve ipd. Energijski kazalci se bodo določili na podlagi: podatkov o dobavljeni energiji za obdobje 3 let, ki so presojeni ali so ti verodostojni in zanesljivi, energetskega pregleda stavbe Podatki na merjeni izkaznici bodo predvidoma: prikaz rabe …

Izvzete stavbe

Za stavbo, ki se oddaja v najem za obdobje, krajše od enega leta, energetske izkaznice ni potrebno predložiti ob najemni pogodbi. Izkaznice tudi ni potrebno izdelati za naslednje stavbe: za verske in obredne namene, spomeniškovarstveno zaščitene stavbe, če bi izpolnjevanje zahtev spremenilo njihov videz, začasne stavbe s predvidenim časom uporabe do dve leti, industrijske stavbe, …

Izdajatelji energetskih izkaznic

Glede na energetski zakon izkaznice izdajajo pooblaščene pravne ali fizične osebe, ki so imenovane kot izdajatelji. Pooblastilo za izdajanje bo izdajatelj pridobil, če ima v sodni register oziroma v Poslovni register Slovenije vpisano dejavnost projektiranja ali tehničnega svetovanja in če ima za izvajanje nalog zaposlenega vsaj enega neodvisnega strokovnjaka ali s pogodbo o delu zagotovljeno …